Privacybeleid

Inleiding

De VZW HOME-INFO hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

De hiernavolgende tekst heeft betrekking op alle persoonsgegevens die we in het kader van onze werking van zowel ‘HOME-INFO’ als ‘Meldpunt Ouderenmis(be)handeling’ gebruiken.

Persoonlijke gegevens. Dit zijn alle gegevens die ons toelaten een fysische persoon te identificeren, dit direct of indirect. Het gaat hier over de naam, telefoonnummer, adres, geslacht, en indien noodzakelijk de geboortedatum. Het kan hier gaan over persoonsgegevens van leden van onze vereniging, personen die beroep doen op onze dienstverlening, partners waarmee we samenwerken en de gegevens die ons werden meegedeeld ten gevolgen van een activiteit of een samenwerkingsovereenkomst. Tevens gaat het hier ook over onze leveranciers. Deze diverse actoren of personen zijn hiernavolgend genoemd de gebruikers.

De persoonlijke gegevens zijn beschermd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( algemene verordening gegevensbescherming) .

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 • wanneer je hier expliciet de toestemming voor geeft
 • wanneer de verwerking nodig is om de door jou gevraagde dienstverlening te kunnen leveren
 • wanneer we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken
 • wanneer het voor de organisatie van legitiem belang is om de gegevens bij te houden.

Individueel eigendomsrecht

De gebruikers erkennen dat alle gegevens die op de website worden gepubliceerd eigendom zijn en blijven van de VZW HOME-INFO en van de gegevensverstrekkers. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Dit betekent dat een kopij, aanpassingen of wijzigingen van deze gegevens, onder welke vorm dan ook, verboden zijn, behalve met toestemming door HOME-INFO.

Beleid in verband met de bescherming van persoonsgegevens en het privé leven

HOME-INFO hecht steeds zeer veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en heeft er steeds voor gezorgd een correcte manier voor het gebruik van de persoonsgegevens toe te passen, dit ten aanzien van alle gebruikers en conform zowel de nationale als Europese richtlijnen.

In de hiernavolgende domeinen worden persoonsgegevens verzameld:

De personen die op consultatie komen ofte de hulpvragers:

de bedoeling van deze verzamelgegevens is een adequate doorverwijzing van de ouderen en hun naasten naar elke mogelijk vorm van hulpverlening buitenhuis ( residentiële setting ) of rusthuizen. Onze diensten worden bevraagd in 2 gevallen: ( opdracht door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie )

voor een persoonlijk gesprek en advies in verband met een al dan niet wijziging van thuissituatie, wanneer deze thuissituatie niet meer mogelijk is.

Elke oproep in het kader van de opdracht ouderenmis(be)handeling: een aanspreekpunt zijn voor het brede publiek in verband met oproepen over ouderenmis(be)handeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor ouderen in de thuissituatie als ouderen in een residentiële voorziening.

Elke oproep in het kader van de opdracht ouderenmis(be)handeling: een aanspreekpunt zijn voor het brede publiek in verband met oproepen over ouderenmis(be)handeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor ouderen in de thuissituatie als ouderen in een residentiële voorziening.

Indien de consultant het wenst, kan deze ons een aantal gegevens meedelen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, met toestemming van de gebruiker, worden als volgt bijgehouden:

 • identificatiegegevens
 • eventuele gegevens in verband met de fysische of psychische situatie en gezondheidstoestand
 • Partners de bedoeling van het bijhouden van mogelijke persoonlijke gegevens van de organisatie in functie van de vraag. Hiermee bedoelen we in concreto het informeren van het brede publiek in de 2 bovenstaande gevallen, over elke vorm van hulp, dit in de thuissituatie als in de residentiële setting. De verzamelde gegevens bevatten alle identificatiegegevens.

Personeel

De bedoeling van het bijhouden van personeelsgegevens heeft zowel een sociaal luik als een fiscaal luik, waarbij de werkgever de eindverantwoordelijkheid draagt. Deze gegevens worden als volgt bijgehouden:

 • selectie- en recruteringsgegevens o identificatiegegevens
 • administratieve gegevens
 • juridische gegevens

Bestuursleden

het doel van het bijhouden van gegevens van de bestuurders is in het kader van de wet op de VZW’s en de verplichting na te leven voor publicatie staatsblad. De bijgehouden gegevens zijn de volgende:

 • identificatiegegevens
 • contactgegevens en bevoegdheden

Leveranciers

De bedoeling van het bijhouden van eventuele persoonlijke gegevens is in functie van de geleverde diensten en in functie van de vraag. De gegevens die worden bijgehouden:

 • identificatiegegevens en facturatiegegevens

De bijgehouden persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verkocht, dit in geen enkel beding.

Interne maatregelen

Elke professionele medewerkers is op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en er wordt regelmatig aandacht besteed aan vorming om dit reglement zo accuraat mogelijk toe te passen. Er wordt een register opgemaakt voor elke vorm van activiteit en voor elk van de hierboven beschreven domeinen.

Een vertrouwensclausule is voorzien in het arbeidsreglement onder de vorm van 2 bijlagen, waarbij de werknemer zich ertoe houdt om op een vertrouwelijke manier met alle gegevens om te gaan, dit in respect van de wet op de privacy.

Specifieke overeenkomsten worden opgemaakt met elke onderaannemer, zodat deze ook de regels ter bescherming van de persoonsgegevens respecteert.

Dankzij genomen veiligheidsmaatregelen zijn we in staat om elk eventueel voorval te onderscheppen en de nodige maatregelen te nemen conform de wet op de privacy.

Indien je bij het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Home-Info

Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 van 13u30 tot 16u

Sint-Michielswarande 100 b2 1040 Etterbeek