Wat is lastgeving/gevolmachtigde vertegenwoordiger?

Sommige ouderen worden in die mate zorgbehoevend dat ze zelf niet meer in staat zijn om hun eigen financiële middelen te beheren.
Op dat moment kan een gevolmachtigde vertegenwoordiger aangeduid worden. Dit is een persoon die de volmacht krijgt om rechtshandelingen in naam van de oudere te verrichten of om het beheer van het totale vermogen op zich te nemen.
De oudere behoudt wel de volledige beslissingsbevoegdheid. Een volmacht is niet meer geldig als de oudere niet meer bekwaam is.
Men kan wel vooraf een volmacht opstellen die blijft gelden als de oudere onbekwaam wordt. Hier spreekt men van de buitengerechtelijke volmacht of lastgeving. Registratie is hier verplicht. Dit kan gebeuren met hulp van de notaris die dan ook instaat voor de registratie of via het vredegerecht.

Een lastgeving is een contract waarbij een persoon (volmachtgever of lastgever) aan een ander persoon (volmachtdrager of lasthebber) de opdracht geeft in zijn naam één of meer juridische handelingen te stellen. Deze volmacht kan algemeen zijn of bijzonder (vb beheer bankrekeningen, …) De lasthebber kan het huis of andere onroerende goederen enkel verkopen als dit in de notariële akte opgenomen is waardoor de lasthebber het beschikkingsrecht krijgt over de onroerende goederen.

De oudere kan altijd de lastgeving stopzetten of intrekken en moet hiervoor geen verantwoording afleggen.

In maart 2017 kwam een nieuwe “Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders” uit van de Koning Boudewijnstichting. U kan hem gratis bestellen bij hen: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications of hier downloaden Praktische gids voor Familiale Bewindvoerders

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.