Kan het woonzorgcentrum de dagprijs vrij bepalen?

Dagprijsbepaling in een woonzorgcentrum erkend door Agenschap Zorg- en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap

Een nieuw woonzorgcentrum mag zijn prijs zelf bepalen en geeft dit door aan het E-loket van het Agenschap zorg- en Gezondheid.

Binnen een bestaande voorziening kan de dagprijs alleen verhoogd of bepaald worden na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). Ook de prijs van een supplement kan enkel verhoogd worden na goedkeuring van de minister.

Een verhoging gelijklopend aan de evolutie van de index moet enkel ter kennisgeving aan het E-loket meegedeeld worden.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-prijs-bepalen-en-melden-voor-een-nieuwe-dienst-of-een-nieuw-product-in-de-ouderenzorg

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

Dagprijsbepaling in een voorziening erkend door Iriscare van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woonzorgcentra kunnen voor nieuwe diensten of producten de prijzen vrij vastleggen.  De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” van Iriscare beperkt er zich dan toe de ontvangst te bevestigen van de kennisgeving van prijzen (met de vermelding “kennisgeving van een nieuwe dienst / een nieuw product”), die moet vergezeld gaan van een productbeschrijving (wanneer het om een kamer gaat: een beschrijving van de oppervlakte, interieur zoals douche, televisie, etc.) of van een dienstbeschrijving (bijvoorbeeld, een toeslag); de kennisgeving gebeurt tien dagen voor de prijzen van toepassing worden.

Nadien kunnen de woonzorgcentra geen prijsverhoging of margeverhoging toepassen zonder het voorafgaande goedkeuring van de ministers.

Er zijn twee procedures: een vereenvoudigde procedure om de indexering van de prijzen aan te vragen en een volledige procedure om een prijsverhoging die geen indexering is aan te vragen.

De “Dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap” bevestigt de ontvangst, kijkt het dossier na, werkt een voorstel van ministeriële beslissing uit die eerst wordt voorgelegd aan de technische commissie “Opvang van afhankelijkheid” (bij afwezigheid, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) en daarna aan de ministeriële kabinetten.

De voorziening zal 30 dagen voor de prijsverhoging een rondschrijven richten aan zijn bewoners. Vaak gebeurt dit met de afrekening van de maand voordien.

 • Jaarverslag

 • Jaarkalender 2024 praatcafé dementie

  Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met een dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft voor een deel de gemoedelijkheid zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij.

 • Een nieuw praatcafé komt eraan!

  Een nieuw praatcafé dementie komt eraan! Op maandag 11 maart 2024 hebben we het over de impact van dementie op het maaltijdgebeuren. Het praatcafé is gratis, maar graag een seintje dat je komt: [email protected]

 • Covid, een beproeving voor de woonzorgcentra in het Brussels Gewest

  De woonzorgcentra werden zwaar getroffen door de COVID-epidemie. Hoewel verschillende eerdere studies licht hebben geworpen op de sociale en gezondheidssituatie in deze context, heeft geen enkele van die studies in het Brussels Gewest tot nu toe aandacht besteed aan de ervaringen van de belangrijkste actoren, met name het personeel, de bewoners en hun naasten, noch hen een stem gegeven.

 • Bepaal je eigen verhaal

  Vandaag strookt de ouderenzorg vaak niet met de wensen en verwachtingen van ouderen zelf. En dat is problematisch. Want de komende 10 jaar komen er maar liefst 30% meer 80-plussers bij. Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon.